fejléc

Komplex Szerződés-Minta

Szerződés

amely létrejött egyrészről a

……………………. Önkormányzata (cím: …. ………………., ………….. u. …., adószám: ………………………., képviseli: ………………….. polgármester), mint Vevő, Megbízó, illetve Megrendelő – továbbiakban Megrendelő, valamint az

OAMSZ Nonprofit Kft. (székhely: 8692 Szőlősgyörök, Arany János u. 33., , cégnyilvántartási szám: 14-09-312233, adószám: 23780411-2-14, képviseli: Mátrai Zoltán ügyvezető-igazgató), mint Eladó, Szállító, Szolgáltató, illetve Megbízott– továbbiakban Megbízott között

egy darab gyári új, komplett, saját napelemes és akkumulátoros áramforrással automatikusan működő, a mért időjárási adatokról – talaj hőmérséklet, levegő hőmérséklet, UV globális napsugárzás, szélsebesség, hő-pára tartalom, csapadék mennyiség, levél nedvesség – rendszeres időközökben beépített modem segítségével jeleket küldő Település Időjárási Állomás (továbbiakban Állomás) vétele, telepítése, átalánydíjas karbantartása és az Állomás működését jelző, valamint adatait nyilvántartó szoftver használatára vonatkozó jogosultságok átadása tárgyában az alábbiak szerint:

1.,Az állomás részegységeinek gyártó és típusjel adatai:

megnevezés gyártó pontos típusszám
Időjárás Állomás alapkészülék Pessl Instruments GmbH, Austria iMetos
szélsebességmérő szenzor RMYoung Inc., USA IM512CD
hő/pára mérő szenzor Rotronic GmbH, Svájc A660611
globál sugárzásmérő Pessl Instruments GmbH, Austria IM506D
csapadékmérő szenzor Pessl Instruments GmbH, Austria IM523
talajhőmérő Pessl Instruments GmbH, Austria IM5041D
levélnedvességmérő sz. Pessl Instruments GmbH, Austria IM512CD

2., Megbízott jelen szerződés aláírását és a telepítés helyének közös kijelölését követő 30 napon belül leszállít és véglegesen felszerel, kalibrál, valamint üzembe helyez egy darab, fentiekben részletezett Állomást. Az Állomás kiválasztott helyére és telepítésére vonatkozó jogosultságokért, az esetlegesen szükséges engedélyek beszerzéséért Megrendelő felelősséget vállal. (A telepítési helyre vonatkozó vázlatrajz jelen szerződés 1. sz. mellékletét, a komplett Állomás szenzorjainak jegyzéke – megnevezés, gyártási év, szériaszám feltüntetésével – jelen szerződés 2. sz. mellékletét képezik.)

3., Az Állomás tulajdonjoga a vételár és az egyszeri telepítési költség kifizetésével száll át Megrendelő tulajdonába. A vonatkozó számla kifizetéséig az Állomás Megbízott tulajdonában marad. Arra a nem várt esetre, ha Megrendelő az Állomásra és telepítésére vonatkozó számlát annak esedékességét követő 30 napon belül nem egyenlítené ki, Megbízott jogosult az Állomást – Megrendelő költségére – leszerelni.

4., Az Állomás vételára –nonprofit társaság, illetve önkormányzati megrendelő részére kedvezményesen – 989.000,- Ft+ÁFA, azaz Kilencszáznyolcvankilencezer Ft+ÁFA. Az Állomás egyszeri telepítési költsége 169.000,- Ft+ÁFA, azaz Egyszáz-hatvankilencezer Ft+ÁFA, mely összeg az új állomás szenzorjainak és tartozékainak, valamint a felszereléshez szükséges eszközöknek Magyarország területén történő helyszínre szállítását és a Megrendelő által előkészített helyen történő végleges felszerelésének, a műszeregységek kalibrálásának, a teljes Állomás üzembe helyezésének költségét magába foglalja. Megrendelő telepítés előkészítési kötelezettsége fentieken túl abban áll, hogy a kiválasztott helyen egy 30cm X 30cm-es, 100 cm mély gödör álljon rendelkezésre, amelyet Megbízott munkatársai szabadon megközelíthetnek.

5., Az Állomás üzembe helyezéséről átadás-átvételi jegyzőkönyv készül, melyet Felek képviselői látnak el kézjegyükkel. Az átadás pillanatától kezdve Megrendelő kötelessége az Állomás vagyon- és őrzésvédelmi feladatainak ellátása.

6., Megbízott az Állomás valamennyi műszeregységére, alkatrészére és tartozékára az üzembe helyezés időpontjától számítottan, egységesen 36 hónap, azaz 3 év garanciát nyújt. A garanciális időn belül Megbízott köteles az esetlegesen meghibásodott műszeregységet, alkatrészt, tartozékot 72 órán (3 nap) belül kicserélni. A Bejelentés módja: szerviz@metos.hu e-mail címre való üzenetküldés. Megbízott garantálja továbbá, hogy az állomás telepítését követő egy év múlva, az állomás helyszínen mért historikus adatai, valamint Megrendelő adatbázisában rögzített több ezer állomás historikus adatai alapján az aktuális napra, valamint az azt követő 5 napra (hajnal, délelőtt, délután, éjszaka bontásban) 90%-os pontosságú előrejelzést ad.

7., Annak érdekében, hogy Megrendelő számára az Állomás hosszú távon és megbízhatóan működhessen, Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott az üzembe helyezés időpontjától számított 60 hónap, azaz 5 év időtartamra jelen szerződés keretében átalánydíjas karbantartást végez az Állomáson. A karbantartás része, hogy évente legalább egyszer az Állomás műszeregységeit Megbízott munkatársai a helyszínen megtisztítják, az Állomás műszereit újra kalibrálják, valamint az esetlegesen meghibásodott alkatrészeket kicserélik. Az Állomás 3 éves garanciális idején belül az esetleg meghibásodott műszerek, alkatrészek, tartozékok cseréjéért Megrendelőnek fizetnie nem kell. A garanciális idő lejártával további 2 éven át Megbízott kizárólag a meghibásodott és kicserélt műszer, alkatrész, tartozék beszerzési árát számítja fel, amennyiben az átalánydíjas karbantartásra vonatkozó megállapodás még hatályban van.

8., Az átalánydíjas karbantartás éves díja 95.000,- Ft+ÁFA/év, amely először az üzembe helyezéskor, majd az üzembe helyezés évfordulóikor esedékes. Az átalánydíjas karbantartás éves összege öt éven keresztül változatlan marad.

9., Az Állomás GPS koordinátáira illesztett speciális algoritmussal, nagy biztonsággal rövid távú (6 napos, órás bontású ) előrejelzést adó szoftver használatának jogosultságát jelen szerződés keretében Megrendelő határozatlan időre megszerzi Megbízottól, mint a Település Időjárási Szolgálat (röviden: TISZ) szoftverének tulajdonjogával szabadon rendelkező szabadalmastól. A TISZ szoftver éves használati díja: 69.000,- Ft+ÁFA/év, amely először az üzembe helyezéskor, majd az üzembe helyezés évfordulóikor esedékes. A TISZ szoftver használati jogosultságának éves összege öt éven keresztül változatlan marad.

10., Fenti szoftverhasználati díjazás magában foglalja az „okos-telefon” (Android, Apple) alkalmazásokhoz történő illesztést, hozzáférést, valamint a település WEB oldalára történő „TISZ widget” átadását Megrendelő informatikusának. A TISZ szoftvernek fentieken túli, különböző megjelenítőkre (pl. Városi TV, egyéb kivetítőhöz) történő speciális illesztési munkái külön megállapodás tárgyát képezhetik. Megbízott folyamatos szoftverfejlesztői munkája eredményképpen a TISZ szoftverhez létrehozott legújabb verziókhoz való hozzáférést Megrendelő részére a szerződés teljes időtartama alatt egyéb díjazás nélkül biztosítja Megbízott.

11., Megrendelő képviselője a szoftverhasználati jogosultsággal egyben jelszavas hozzáférési jogosultságot is kap az Állomás historikus adatainak Excel, Pdf, stb. formátumban történő letöltéséhez, azaz az Állomás egy adott időpontban mért időjárási adatainak Megrendelő részéről történő dokumentálásához.

12., Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés időtartama alatt egymással együttműködnek és az esetlegesen felmerülő problémákat a lehető legrövidebb időben egymásnak jelzik, illetve megoldják. Fenti feladatokra kijelölt személy:

Megrendelő részéről: név: ………………………………………………………………….. e-mal: …………………………………, tel: ……………………..

Megbízott részéről: Egri D. János TISZ projekt igazgató egri.d.janos@tisz.hu , 06-20-478-0880

13., Megrendelő fizetési kötelezettségeit Megbízottnak a Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12083600-01326049-00100004 számú számlájára átutalással teljesíti.

14., Mindkét szerződő Fél jogosult média-megjelenéseiben, kiadványaiban, reklámanyagaiban jelen szerződésből származó előnyeit (a szerződésben szereplő árak és díjazások kivételével) nyilvánosságra hozni, valamint statisztikai, szakmaközi, vagy tudományos céllal az Állomás mért adatait feldolgozni.

15., Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy vitáikat maguk között rendezik. Elkerülhetetlen esetre kikötik a Megbízott székhelye szerinti Bíróság illetékességét.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény (Ptk.) hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: …………………., 2014. ………………………… …………

……………………………………………………..   ……………………………………………………..

Megrendelő                                                      OAMSZ Nonprofit Kft.

Mellékletek:

1. sz. Melléklet: az Állomás telepítési helyének dokumentációja

2. sz. Melléklet: az Állomás szenzorjainak jegyzéke (telepítés után csatolva)